Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
265

I C 564/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-11-27

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: zapisy umowne, które rażąco naruszają interesy konsumenta sąd może uznać za niedozwolone klauzule umowne i tym samym jako nieważne, jako sprzeczne z ustawą.
Sygn. akt: I C 564/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Pilawa po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2020 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko D. O. (1) o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego D. O. (1) na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 6 476,39 zł (sześć tysięcy czterysta siede
Czytaj więcej»

I C 640/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 640/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2018 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko M. P. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / Jan Raszkowski/ Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 646/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-09-29

Data publikacji: 2021-01-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustawodawca w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posłużył się słowem " zbiegł", a więc sankcjonowane zachowanie sprawcy zostało zapisane w formie dokonanej czasu przeszłego. Dla przyjęcia odpowiedzialności kierowcy (...)
Sygn. akt I C 646/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Dawid Sztuwe Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Pilawa po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. Z. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.817,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaści
Czytaj więcej»

I C 716/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2021-04-15

Data publikacji: 2021-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd nie ustalał szczegółowo jakie prace na nieruchomości pozwanego były rzeczywiście źródłem pożaru. Niemiało to znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie, stąd też dowód z opinii biegłego z zakresu pożarnictwa został pominięty. Okoliczność ta pozostawała bowiem sporna jedynie między pozwany a interwenientem ubocznym, który odmówił przyjęcia (...)
Sygn. akt I C 716/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Dawid Sztuwe po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Brodnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. S. (1) przy udziale interwenienta Towarzystwa (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 32.080,00 zł (trzydzieści dwa tysiące osi
Czytaj więcej»

I C 726/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 726/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Dembek po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko A. P. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / SSR Jan Raszkowski/ Sygn. akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powód H
Czytaj więcej»

I C 740/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: dla skuteczności umowy cesji nie jest niezbędne poinformowanie o niej dłużnika
Sygn. akt: I C 740/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko L. K. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanej L. K. na rzecz (...) Funduszu Inwestyc
Czytaj więcej»

I C 832/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: dla roszczeń o opłatę za studia przewidziany jest 3 letni termin przedawnienia.
Sygn. akt: I C 832/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko B. B. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 832/18 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w W. w dniu 27 lipca 2012 roku
Czytaj więcej»

I C 853/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: strony mogą swobodnie kształtować treść czynności prawnej, jak długo treść i cel czynności nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli jedna ze stron należycie wypełnia swe zobowiązanie, to drug strona również powinna.
Sygn. akt I C 853/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2018roku Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 roku w Brodnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. W. przeciwko C. N. o zapłatę postanawia oddalić wniosek C. N. o zwolnienie od opłaty od apelacji. /SSR Magdalena Pniewska/ UZASADNIENIE We wniosku z dnia 23 lipca 2018 roku pozwana C. N. wniosła o zwolnienie od opłaty od apelacji w
Czytaj więcej»

I C 925/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-08-27

Data publikacji: 2021-03-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Definicja zdarzenia ubezpieczonego w umowie dobrowolnego ubezpieczenia na życie może być określona swobodnie w myśl art. 353 (1) k.c. Z przepisów art. 65 par 1 i 2 k.c. wynika, że zamiarem ustawodawcy jest, aby przy tłumaczeniu oświadczeń woli uwzględnić nie tylko werbalne brzmienie postanowień umowy, ale również okoliczności złożenia tych (...)
Sygn. akt: I C 925/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Pniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Brodnicy sprawy z powództwa J. K. przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w B. o ustalenie 1/ oddala powództwo w całości, 2/ zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanego Banku Spółdzielczego w B. kwotę 3.600 zł (t
Czytaj więcej»

I C 926/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 926/16 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 3.466,07 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 07/100) z ustawowymi o
Czytaj więcej»